Olsztyn, 24.05.2018 r.

 

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO – pragnę przekazać Pańswu podstawowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych:

Administrator  danych  oraz  informacje  kontaktowe:
Administratorem danych jest Iwona Zawirowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „LABICHEM  Iwona Zawirowska” z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jagiellończyka 45, tel. 89 535 02 40  e-mail: labichem@labichem.pl
 
Cele przetwarzania  danych  oraz  podstawa  prawna:
Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  • zawierania i realizacji umów
  • składania zamówień
  • wysyłania wiadomości mailowych
  • wizyt w siedzibie naszej frmy

Podstawa prawna  dla przetwarzania danych:

  • Państwa zgoda (art.6 ust.1a RODO)
  • zawarcie i wykonanie umowy (art.6 ust.1b RODO) – abym mogła wykonywać umowę muszę przetwarzać Państwa dane
  • wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych (art.6 ust.1c RODO) – wystawianie i przechowywanie faktur, rozpatrywanie zgłoszeń, udzielanie odpowiedzi na zapytania, reklamacje

Kategorie danych osobowych:
Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.
Do zrealizowania wymienionych wyżej celów wymagam danych, które pomogą mi Państwa zindentyfikować.
Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum tj. nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail

Okres przez który dane będą przetwarzane:

  • Państwa dane będą przechowywane przez cały czas naszej współpracy.
  • Po zakończeniu współpracy, dane te będą usunięte, chyba że przepisy prawa lub mój interes, jako administratora danych, będą obligowały mnie do ich dalszego przetwarzania (cel archiwalny, dochodzenie ewentualnych roszczeń.)

Odbiorcy danych:
Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym podmiotom tj.

  • Podmiotom świadczącym usługi na rzecz mojej firmy tj. firmie obsługującej nasze systemy informatyczne oraz firmie księgowej. Odbiorcami tych danych mogą być placówki pocztowe i firmy kurierskie.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Państwu  prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora - Państwa danych osobowych, które możecie Państwo przesłać innemu administratorowi danych.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

  Z poważaniem

Iwona Zawirowska
       Labichem